Pravidla a podmínky

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ VOZIDLA

 1. Uplatněný tarif zahrnuje:

-DPH, místní sazby a poplatky.

-Neomezený počet kilometrů.

-Pokrytí povinného pojištění vozidla a doplňkového pojištění občanské odpovědnosti za škody a ztráty vůči třetím stranám způsobené užíváním a provozem vozidla a vzniklé škody na vozidle Alicante Airport Car SL, DIČ: B04933107 (dále jen TopGear Mobility) s výjimkou škod způsobených nedbalostí.

-Dva řidiče.

-Stejné množství pohonných hmot v nádrži při vracení jako při převzetí.

-Převzetí a navrácení vozidla na letišti v kanceláři v Alicante a kyvadlovou autobusovou dopravu ke kanceláři na Mallorce.

 1. Tarif nezahrnuje:

-Náklady na zapůjčení autosedačky pro dítě. (6,00 EUR za den s maximálně 14 dny, 84 EUR)

– Odevzdejte a vyzvedněte kdekoli jinde, než je dohodnuto místo v bodě 1 (účet dle výpočtu ujetých kilometrů).

– Mimo pracovní dobu Poplatek (platí od 23:00 do 6:59) za vyzvednutí a vrácení: 25 EUR za každou službu.

– Další řidiči ze třetího budou mít příplatek za každého 50 EUR za celkovou dobu pronájmu s maximálně 4 řidiči na pronájem.

– Poplatek za mladého řidiče: od 21 do 24 let bude účtován poplatek 7,5 EUR za den (minimální poplatek za 4 dny 30 EUR, max. 14 dní 105 EUR)

 1. Důležité informace:

-Je třeba předložit pas či doklad totožnosti, řidičský průkaz platný ve Španělsku, a kreditní nebo debetní kartu platnou při převzetí vozidla v případě, že ještě neproběhly veškeré platby.

-V případě navrácení vozidla se zpožděním, které přesáhne 45 minut od času, kdy mělo být dle smlouvy vráceno, bude naúčtována platba ve výši 200 € za den a dále částka odpovídající počtu dalších dní do navrácení vozidla (s minimální částkou 200 € a cenou vypůjčení za jeden den).

-Zapůjčení vozidla se nevztahuje na konkrétní vozidlo (značka-model, barva, vybavení atd.), ale na skupinu vozidel, která mají podobné technické vlastnosti a prostory pro cestující.

-Pokud vozidlo v době platnosti této smlouvy obdrží pokutu, bude za její zaplacení odpovědný zákazník, který si vozidlo zapůjčil, a dále mu bude naúčtován poplatek 25 € pro účely vyřízení pokuty.

-Pokud se zákazníkovo letadlo odchýlí z cílového letiště, je odpovědností zákazníka dostavit se na odpovídající letiště a uvědomit o tom TopGear Mobility.

-TopGear Mobility si vyhrazuje právo zrušit zapůjčení vozidla v případě podložených pochyb o finanční způsobilosti zákazníka či z důvodu předchozích neuskutečněných plateb zákazníka či závažných incidentů s TopGear Mobility.

-V případě nehody či poruchy z nedbalosti TopGear Mobility zákazníkovi nevydá náhradní vozidlo.

-Speciální čištění: pokud zákazník navrátí vozidlo v nadměrně znečištěném stavu (zvratky, odpadky, písek, chlupy domácích zvířat, atd.) či zapáchajícím stavu (je zakázáno kouřit uvnitř vozidla), TopGear Mobility naúčtuje zákazníkovi poplatek ve výši od 30 € do 150 € (bez DPH).

-Storno podmínky u předplacených rezervací: Pro vrácení předplacené částky. Pokud rezervaci provedete přímo u TopGear a zrušíte ji více než 48 hodin předem, dostanete plnou náhradu. Pokud je zrušení provedeno mezi 48 hodinami a 24 hodinami před vaším příjezdem, bude vám vráceno 50 %. Pokud je zrušení rezervace do 24 hodin před vaším příjezdem, peníze se nevrací. Pokud je rezervace předplacena třetí společnosti (zprostředkovateli), společnost TopGear nenese odpovědnost za vrácení částky.

Tyto konkrétní podmínky budou převažovat nad obecnými.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ VOZIDLA

1.-PŘEDMĚT SMLOUVY

Zákazníkovi, kterému musí být nejméně 21 let a jeden rok platnosti licence (půjčení řidičům mladším 21 let a s platností kratší než jeden rok není povoleno) bude zapůjčeno vozidlo popsané ve smlouvě o zapůjčení vozidla. Toto vozidlo bude předáno v perfektním provozním stavu včetně všech dokumentů, pneumatik, nářadí a doplňků a zákazník se zaváže k zachování tohoto stavu a k řízení vozidla v souladu s pravidly silničního provozu a taktéž v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

2.-TRVÁNÍ SMLOUVY

Doba trvání smlouvy je uvedena v tomto dokumentu, kde je specifikováno datum a čas převzetí a navrácení vozidla.

Pokud se zákazník rozhodne smlouvu ukončit dříve, poplatky odpovídající počtu dnů, kdy vozidlo neužíval (včetně daní), nebudou navráceny.

3.-PRODLOUŽENÍ SMLOUVY

Zákazník je povinen navrátit vozidlo v den a čas uvedené v předchozím oddílu. Pokud si zákazník přeje prodloužit délku trvání smlouvy, musí o tom informovat TopGear Mobility a ověřit, zda je to možné. V případě, že bude takto smlouva prodloužena, zákazník je povinen dodatečně zaplatit za její prodloužení prostřednictvím platebního odkazu, který mu TopGear Mobility zašle.

Pokud není možné smlouvu prodloužit kvůli nedostupnosti vozidla, či z jakéhokoli jiného důvodu, zákazník je povinen vozidlo navrátit ve smluvený den, hodinu a místo.

4.-PODMÍNKY NAVRÁCENÍ VOZIDLA

Zákazník navrátí zapůjčené vozidlo ve stejném stavu, v jakém mu bylo předáno, spolu se všemi dokumenty, pneumatikami, nářadím a doplňky v místě, dni a čase sjednaných ve smlouvě o zapůjčení.
Palivo musí být při vrácení vozidla na stejné úrovni, jinak může být kromě nedostatku paliva na litr účtován poplatek za tankování ve výši 20 EUR (liší se v závislosti na tržní ceně)

Zákazník nesmí měnit žádnou technickou vlastnost vozidla, vyměnit klíče, vybavení, nářadí ani doplňky daného vozidla, ani nijak pozměnit jeho vnitřní ani vnější vzhled. V opačném případě budou zákazníkovi naúčtovány příslušné výdaje k navrácení vozidla do původního stavu, čímž nebudou dotčeny poplatky za škody a újmy způsobené společnosti TopGear Mobility vycházející z délky trvání opravy vozidla, a tedy doby znemožnění jeho užívání, tak jako jakékoli jiné škody a újmy způsobené společnosti TopGear Mobility.

5.-NÁSLEDKY NEVRÁCENÍ VOZIDLA A POZDNÍHO NAVRÁCENÍ (OPOŽDĚNÍ O VÍCE NEŽ 1 HODINU).

Navrácení či zanechání vozidla na jiném místě, než jak je uvedeno ve smlouvě, opravňuje společnost TopGear Mobility k vyžadování následujícího:

 1. i) poplatek za zapůjčení vozidla odpovídající dnům navíc, které byly potřebné k vyzvednutí vozidla a jeho umístění k dalšímu zapůjčení;
 2. ii) denní odškodnění ve výši 200 € za vzniklé ekonomické ztráty a

iii) náklady za přemístění/odtah, mýtné a uložení/opatrování vozidla, pokud takové náklady budou, a to až na místo smluvené k jeho navrácení ve smlouvě.

TopGear Mobility si vyhrazuje právo učinit právní kroky, které budou adekvátní při jakémkoli předpokladu zmizení či nenavrácení vozidla, a oznámit vše odpovědným orgánům s tím, že veškerá odpovědnost za zákonné a právní důsledky, které by mohly nastat, bude přičítána zákazníkovi.

Jednostranné prodloužení trvání smlouvy ze strany zákazníka bude považováno za nepovolené užívání vozidla s tím, že následky za veškeré škody ponese zákazník.

6.-PLATBY A ZPŮSOB PLATBY

6.1 Platby:

Zákazník se zavazuje uhradit platbu TopGear Mobility za:

Poplatky za zapůjčení vozidla, pojištění a poplatky stanovené v platném tarifu TopGear Mobility, se kterým byl zákazník předem seznámen. Uplatnění prvotně smluveného tarifu je podmíněno navrácením vozidla ve smluvený den, hodinu, místě a stavu. Tarify se mohou měnit v závislosti na ročním období a dané kanceláři, a proto je zákazník odpovědný za ověření sazby, která má být užita, a to před zapůjčením vozidla.

 1. b) Jakékoli jiné služby navíc požadovány zákazníkem bude společnost TopGear Mobility nabízet v souladu se smluvními a obchodními podmínkami.

6.2 Platby v důsledku nevhodného užívání či pochybení zákazníka:

Po skončení zapůjčení vozidla se zákazník zavazuje zaplatit TopGear Mobility poplatky, které by se vázaly k důsledkům následujících okolností:

 1. a) Poplatek za „speciální čištění“ (bod 3 zvláštních podmínek zapůjčení vozidla).
 2. b) Poplatky v důsledku ztráty klíčů od vozidla, a/nebo zaslání sady klíčů od vozidla nebo užití odtahového vozidla.
 3. c) Poplatky vzešlé ze ztráty, poškození či škod na nářadí, doplňcích, interiéru vozidla, stejně tak jako potíže vzešlé z nesprávného druhu natankovaného paliva.
 4. d) Poplatky za užívání komunikace, pokuty, sankce a právní náklady zaviněné dopravními přestupky či porušením zákonů či jiných právních předpisů (včetně místních a/nebo přechodných ustanovení, pokud taková jsou), kterých se dopustí zákazník během trvání této smlouvy a již byly vyřešeny a uhrazeny společností TopGear Mobility.
 5. e) Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, TopGear Mobility si vyhrazuje právo naúčtovat zákazníkovi dodatečný poplatek ve výši 25 € za administrativní náklady, které jsou důsledkem vyřizování a komunikace s orgány, do jejichž kompetence uvedené činy spadají.
 6. f) Náklady za opravu škod způsobených na vozidle v případě nehody za některé z následujících okolností:

– Pokud nebylo vozidlo užíváno v souladu se stanovenými podmínkami (bod 9 všeobecných podmínek zapůjčení vozidla).

– Pokud byly škody způsobeny tím, že zákazník nesprávně vyhodnotil výšku vozidla.

Poplatky vzešlé z těchto okolností bude TopGear Mobility účtovat přímo zákazníkovi prostřednictvím zaslání platebního odkazu či prostředku použitého k zapůjčení vozidla.

V každém případě TopGear Mobility bude neprodleně informovat zákazníka o stanoveném poplatku a důvodech, které k tomu vedly, a poskytne mu veškeré informace, které bude možné poskytnout.

Výši poplatku, který bude klientovi naúčtován za škody způsobené na vozidle, stanoví TopGear Mobility za užití externí právní kanceláře či znalce.

TopGear Mobility si rovněž vyhrazuje právo naúčtovat klientovi odškodné za ušlý zisk způsobený nemožností užívat vozidlo kvůli způsobeným škodám. Uvedené odškodnění bude vypočítáno na základě počtů dní, které budou třeba k opravě vozidla, určených externím znalcem (mimo TopGear Mobility), nebo v případě opravy, která již proběhla či probíhá, započítáním osmi hodin práce autoservisu jako jeden odpracovaný den dle denní sazby najatého autoservisu, a dále 50 € za předpokládané dny, kdy bude oprava probíhat.

Maximální výše odpovědnosti zákazníka odpovídá hodnotě vozidla na trhu.

6.3. Způsob platby:

Přijatelné způsoby platby:

 1. a) Platební odkaz. Platba rezervace před vyzvednutím vozidla.
 2. b) Debetní či kreditní karta VISA nebo Mastercard, Maestro, Union Oay, JCB a V pay při převzetí vozidla.

Karta musí být na jméno osoby, která figuruje ve smlouvě o zapůjčení vozidla (osoba, na jejíž jméno je vozidlo zapůjčeno). Při převzetí vozidla bude vyžadováno pro zaplacení rezervace předložení jediné kreditní či debetní karty na jméno osoby, na jejíž jméno má být dle smlouvy vozidlo zapůjčeno. Upozorňujeme, že karty bez jména řidiče nebudou akceptovány. Tato společnost nepřijímá předplacené ani dobíjecí karty.

7.- POJIŠTĚNÍ A KRYTÍ

Krytí TopGear Mobility je platné pouze při splnění následujících podmínek:

 1. a) V případě kolize zákazník zašle TopGear Mobility během lhůty čtyřiceti osmi hodin od události kompletní údaje druhé strany a možných svědků prostřednictvím vyplnění Záznamu o dopravní nehodě (pozn. španělská verze je nazvána „Declaración Amistosa de Accidente“), kde uvede státní poznávací značku, jméno a adresu druhé strany, okolnosti kolize, náčrtek nehody, název pojišťovny, a pokud to bude možné, také číslo pojistné smlouvy, a to vše podepsáno oběma řidiči, kteří byli účastníky nehody.
 2. b) Pojišťovací společnost neodmítne plnění pojistné události z důvodu řízení vozidla v psychickém nebo fyzickém stavu, kterým by byla porušena pravidla silničního provozu.
 3. c) Ke kolizi, krádeži, požáru či vandalismu nedošlo během nepovoleného užívání vozidla.
 4. d) Zákazník obeznámí TopGear Mobility s kolizí, krádeží, požárem či vandalismem na vozidle během lhůty čtyřiceti osmi hodin od dané události a poskytne TopGear Mobility příslušné dokumenty (účastníci nehody, oznámení příslušným orgánům atd.).

UVEDENÉ KRYTÍ VÝSLOVNĚ NEZAHRNUJE:

 1. a) Škody na interiéru vozidla, a to včetně škody z nedbalosti.
 2. b) Prasknutí nebo propíchnutí pneumatik v případě nedbalosti zákazníka či nepovoleného užívání (bod 9).
 3. c) Poškození spojky a převodové skříně.
 4. d) Dny, během nichž bude vozidlo nepojízdné až do jeho opravy v případě nepokrytých škod (a, b a c tohoto bodu).
 5. e) Výdaje za odtah v případě nepokrytých škod (a, b a c tohoto bodu).
 6. f) Nabití baterie.
 7. g) Nesprávné doplnění paliva a škody na vozidle, které tím budou způsobeny.

8.-POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA V PŘÍPADĚ NEHODY A DALŠÍCH SITUACÍ

V případě nehody se zákazník zavazuje:

 1. a) Zajistit a zaslat TopGear Mobility během lhůty čtyřiceti osmi hodin od události kompletní údaje druhé strany a možných svědků prostřednictvím vyplnění Záznamu o dopravní nehodě (pozn. španělská verze je nazvána „Declaración Amistosa de Accidente“), kde uvede státní poznávací značku, jméno a adresu druhé strany, okolnosti kolize, náčrtek nehody, název pojišťovny, a pokud to bude možné, také číslo pojistné smlouvy, a to vše podepsáno oběma řidiči, kteří byli účastníky nehody.
 2. b) Ihned se obrátit na příslušné orgány, pokud by vina druhé strany měla být vyšetřována nebo pokud došlo ke zranění.
 3. c) Neopouštět zapůjčené vozidlo, aniž by zákazník přijal patřičná opatření k zajištění ochrany vozidla.

V případě vandalismu, požáru, krádeži či ztrátě vozidla neprodleně seznámit TopGear Mobility s nastalou situací, oznámit danou věc příslušným orgánům a kopii tohoto oznámení odeslat TopGear Mobility v následujících 72 hodinách.

9.- NEPOVOLENÉ UŽÍVÁNÍ VOZIDLA

Je povinností zákazníka užívat vozidlo s náležitou péčí, v souladu s vlastnostmi daného vozidla, dodržovat platné předpisy týkající se provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích a v každém případě se vyvarovat jakékoli situace, která by mohla způsobit škody na vozidle či škody třetích stran.

Je rovněž povinností zákazníka neumožnit řízení vozidla nikomu jinému, než jak je uvedeno ve smlouvě, v opačném případě je zákazník přímo odpovědný za jakoukoli škodu či újmu způsobenou na vozidle či třetích stranách.

Jakékoli jednání, kterým by byly porušeny stanovené podmínky, je považováno za nepovolené užívání vozidla.

Zákazník odpovídá v plném rozsahu za škody interiéru a exteriéru vozidla způsobené jeho nepovoleným užíváním.

Nepovolené užívání zahrnuje, mimo jiné, následující případy uvedené formou příkladů:

 1. a) Odtlačení či odtažení jiného vozidlo.
 2. b) Provozování vozidla na místech, která nejsou způsobilá k provozu veřejné dopravy, jako například pláže, automobilové okruhy, lesní cesty, místní cesty atd.
 3. c) Provozování vozidla na cestách nezpevněných asfaltem, či zpevněných asfaltem, které však mají závažné nedostatky, jež by mohly vést k poškození spodní části vozidla.
 4. d) Provozování vozidla v uzavřených oblastech, včetně letištní dráhy a dalších komunikací spojených s leteckým a/nebo vojenským užíváním.
 5. e) Nedbalé jednání při rozsvícení kontrolek či výstražných signálů na palubní desce zapůjčeného vozidla, jejichž znalost zákazník stvrzuje podpisem této smlouvy.
 6. f) Přeprava zboží a zvířat, a především látek, které jsou nebezpečné, vznětlivé a/nebo škodlivé pro vozidlo a jeho pasažéry.
 7. g) Přeprava osob či věcí, z níž přímo či nepřímo vyplývá platba zákazníkovi.
 8. h) Zapůjčení vozidla třetí osobě.
 9. i) Užití vozidla při jakémkoli protiprávním jednání.
 10. j) Přeprava počtu osob či zavazadel, který převyšuje povolený náklad vozidla.
 11. k) Jakýkoli druh manipulace či zasahování do tachometru; jeho nesprávné fungování je zákazník povinen neprodleně oznámit TopGear Mobility.
 12. l) Přeprava zavazadel či jiných předmětů na střeše nebo na zadní části vozidla za účelem získání většího přepravního prostoru, a to ani v případě použití adekvátního vybavení (držák na kolo, střešní nosič atd.).
 13. m) Ve vozidle na viditelných místech zanechávat předměty, které by podněcovaly ke krádeži a tím k následným škodám na vozidle.
 14. n) Znečistit interiér vozidla více, než je běžné při přiměřeném a opatrném užívání.
 15. o) Řízení vozidla ve stavu vyčerpání, nemoci či pod vlivem alkoholu, léků či omamných látek.
 16. p) Nerozvážný způsob řízení.
 17. q) Užívání vozidla k učení se řízení za jakýchkoli okolností a/nebo výuce jakékoli speciální techniky za volantem.
 18. r) Řízení vozidla odporující dopravním předpisům.
 19. s) Řízení zapůjčeného vozidla osobou, které to dle smlouvy není dovoleno, i kdyby se jednalo o doplňkového zákazníka či zákazníky a/nebo další či dalšího řidiče.
 20. t) Zákazník není oprávnění užívat vozidlo mimo španělské území poloostrova (pozn. Pyrenejského poloostrova). V případě převzetí vozidla v kanceláři ostrova není možné, aby zákazník cestoval na jiné ostrovy v rámci daného souostroví. Vozidla převzatá na ostrově se nemohou převážet na území poloostrova. Stejně tak vozidla s převzetím na území poloostrova nesmějí být převážena na žádný ostrov, pod pokutou 600 €, pokud se tak stane.
 21. u) Užívání vozidla po skončení doby jeho zapůjčení.
 22. v) Aby bylo možné přijmout případná opatření, dáváme na vědomí, že z bezpečnostních důvodů je část našeho vozového parku vybavena GPS lokátory. Společnost si zobrazí údaje o poloze pouze v případě i) upozornění o odpojení či zabránění fungování systému a/nebo ii) nenavrácení vozidla. Zákazník tuto skutečnost přijímá, souhlasí s ní a nebude jakkoli bránit či zamezovat správnému fungování daného systému.

Nepovolené užití vozidla ze strany zákazníka opravňuje TopGear Mobility k odstoupení od smlouvy o zapůjčení vozidla pro její nedodržení a v určitých případech k vyžadování odškodnění za škody a újmy v odpovídající míře.

10.- SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST

Všichni zákazníci a/nebo další oprávnění řidiči nesou společnou odpovědnost za plnění závazků zákazníka vyplývajících ze smlouvy a příslušných právních předpisů.

11.- KRÁDEŽE A ZTRÁTY OSOBNÍCH VĚCÍ

TopGear Mobility nenese odpovědnost za věci, které byly uvnitř vozidla ukradeny, zapomenuty nebo ztraceny.

12.- POVINNÉ POUŽÍVÁNÍ SCHVÁLENÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU PRO DĚTI

V případě užití vozidla k přepravě dětí mladších tří let a starších, které nepřesahují výšku 150 centimetrů, je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit před zaplacením odpovídající sazby zapůjčení vozidla a před umístěním systému do vozidla společnosti TopGear Mobility, aby společnost zákazníkovi zajistila příslušný schválený zádržný systém k povinnému užití, který odpovídá hmotnosti a vzrůstu dítěte či osoby, která jej použije. Za upevnění zádržného systému je vždy odpovědný zákazník.

13.- POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doplňující informace o ochraně údajů

13.1. ODPOVĚDNÁ OSOBA Kdo je pověřený zpracováním vašich osobních údajů?

Totožnost: ALICANTE AIRPORT CAR SL

Sídlo: Cr. Murcia-Alicante pk 688 Rotonda El Palmeral, C.P.:03300, Orihuela, ALICANTE

Elektronická adresa: info@topgearcarrentals.com

13.2. ÚČEL Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

V souladu s obsahem obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, a taktéž v souladu s jakýmkoli uplatnitelným vnitrostátním předpisem vás informujeme, že ALICANTE AIRPORT CAR SL zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje za těmito účely:

 1. i) správa smluvních vztahů autopůjčovny;
 2. ii) správa a vyúčtování autopůjčovny;

iii) správa možných incidentů včetně pojistných událostí, ke kterým dojde během doby zapůjčení vozidla;

 1. iv) vyřizování a administrativní úkony, které mohou vyplynout ze smluvního vztahu;
 2. v) důsledné poskytování informací e-mailem či jiným odpovídajícím způsobem o všech nabídkách, produktech, službách a akcích, našich či třetích stran, které by vás mohly zajímat;
 3. vi) rozvíjení propagačních aktivit přepravních a turistických společností, které by se podílely na činnostech, které zajišťuje ALICANTE AIRPORT CAR SL;

vii) vytvoření komerčního profilu na základě vývoje obchodních aktivit ve spojitosti s vytvořenými rezervacemi. V této souvislosti vám oznamujeme, že nebudou přijímána automatizovaná rozhodnutí na základě uvedeného profilu.

13.3. LHŮTA PRO UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jak dlouho budeme uchovávat vaše údaje?

Sdělujeme vám, že vaše údaje budou uchovány po dobu, kdy budou třeba k poskytování služeb či realizaci smluvního vztahu. V každém případě, pokud nepožádáte o jejich výmaz, budou uchovány po dobu nutnou dle zákonných povinností, a to rovněž dle typu údajů.

13.4. PRAVOMOC Jaké jsou právní základy pro zpracování vašich osobních údajů?

Legitimita zpracování vašich osobních údajů se zakládá na následujících předpisech:

Právní základ ke zpracování vašich osobních údajů dle částí i), ii), iii), a iv), uvedeným v předcházejícím oddílu 2, se zakládá na plnění smlouvy uzavřené s TopGear Mobility ve vztahu ke službám, které jste si od nás vyžádali.

Dále je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů dle částí v), vi) a vii) výslovný souhlas, který nám udělíte pro uvedené účely, ve chvíli získání vašich osobních údajů, jež nám poskytnete prostřednictvím vytvořené rezervace vozidla.

13.5. ADRESÁTI Komu poskytneme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám za účelem zaplacení vašich rezervací (např. bankovní a/nebo finanční entity, které jsou vlastníky užitých platebních prostředků, platební brány).

TopGear Mobility bude moci dále poskytnou vaše údaje pojišťovacím společnostem kvůli správě a vyřizování pojistných událostí, ke kterým dojde během doby zapůjčení vozidla.

Vaše údaje bude možné poskytnout rovněž orgánům veřejné správy a dalším orgánům (správním či soudním) v případech stanovených právními předpisy.

13.6. PRÁVA Jaká jsou vaše práva, když nám vaše osobní údaje poskytnete, a jak je můžete uplatnit?

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, stejně jako právo požadovat opravu nepřesných údajů, či právo na jejich výmaz, pokud, mimo jiné, už nejsou nezbytné k účelům, za jakými byly shromážděny.

Za určitých podmínek můžete zažádat o omezení zpracování vašich údajů, přičemž tyto údaje uchováme pouze pro účely reklamací.

Za určitých podmínek a z důvodů souvisejících s vaší osobní situací můžete vznést námitky proti zpracování vašich údajů. TopGear Mobility nebude údaje zpracovávat, avšak s výjimkou vážných legitimních důvodů a s výjimkou zpracování dat pro účely možných reklamací.

Můžete rovněž uplatnit právo týkající se přenositelnosti údajů, stejně tak jako kdykoli odvolat poskytnutý souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování údajů založené na souhlasu, který předcházel odvolání.

Pokud si přejete uplatnit kterékoli ze svých práv, můžete se obrátit písemnou formou na naše oddělení zákaznického servisu: „Dpto. de Atención al Cliente de TopGear Mobility“ na adrese Torrellano Alto Pol.3, N.116, C.P.:03320, Torrellano, ALICANTE.

Žádost o uplatnění jakéhokoli vašeho práva musí být doprovázena kopií úředního dokladu prokazujícího vaši totožnost (OP nebo jiný průkazný doklad).

14.- UŽIVATELSKÝ SERVIS

Pro jakoukoli žádost o informace nebo předložení jakéhokoli návrhu, nároku nebo stížnosti se můžete obrátit na TopGear Mobility, oddělení zákaznických služeb, Torrellano Alto Pol.3, N.116, C.P.:03320, Torrellano, ALICANTE, Tlf. (+34) 6101712185 , nebo prostřednictvím e-mailu info@topgearmobility.com Další informace naleznete také na našem webu https://topgearmobility.com/
15.- VLASTNICTVÍ VOZOVÉHO PARKU, PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Společnost Alicante Airport Car SL má právo užívat vozidla zapůjčená svým klientům v souladu s těmito všeobecnými podmínkami půjčování vozidel.

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se španělskými právními předpisy. TopGear Mobility oznamuje svůj záměr řešit jakékoli spory smírnou cestou. Pokud by to nebylo možné, předloží jakýkoli spor, který vznikne mezi stranami, soudům města, k němuž přísluší bydliště zákazníka, v souladu s platnými právními předpisy; pokud by smluvní stranou byla podnikající osoba, společnost předloží spor soudům města Elche.

V případech, kdy je zákazník „spotřebitelem“ (dle výkladu použitelné právní úpravy) a není spokojený s odezvou zákaznického servisu, může se bezplatně obrátit na rozhodce pro spotřebitelské spory.

16.- PŘEKLAD

Překlady těchto všeobecných podmínek jsou čistě informativní a nejsou právně závazné v žádné z částí celého znění. Platná je pouze varianta ve španělském jazyce.